عنوان : ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ر ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واده‌ زن‍ان‌ دارای‌ ه‍م‍س‍ر م‍ع‍ت‍اد
شماره مدرک : ۲پ‌
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
رشته تحصیلی : م‍ددک‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
مقطع تحصیلی : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
پدیدآورنده : پ‍ورق‍اس‍م‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌
استاد راهنما : م‍ص‍طف‍ی‌ اق‍ل‍ی‍م‍ا
استاد مشاور : غ‍ن‍چ‍ه‌ راه‍ب‌، ح‍س‍ن‌ رف‍ی‍ع‍ی‌
تعداد صفحات : ۱۹۲ص‌
چکیده : اع‍ت‍ی‍اد از پ‍دی‍ده‌ه‍ای‌ ش‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ آث‍ار آن‌ ب‍ر خ‍ان‍واده‌، ب‍س‍ی‍ار زی‍ان‌ب‍ار ب‍وده‌ و ن‍م‍ی‌ت‍وان‌ از اخ‍ت‍لال‍ی‌ ک‍ه‌ در ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واده‌ ب‍ه‌وج‍ود م‍ی‌آورد، ص‍رف‍ن‍ظر ک‍رد. ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ن‍ی‍ز ت‍أث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ را ب‍ر ب‍ه‍ب‍ود ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واد زن‍ان‌ دارای‌ ه‍م‍س‍ر م‍ع‍ت‍اد ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‌ک‍ن‍د. روش‌: ب‍ررس‍ی‌ ح‍اض‍ر پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ن‍ی‍م‍ه‌آزم‍ای‍ش‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ا دو گ‍روه‌ آزم‍ای‍ش‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌، ب‍ه‌م‍دت‌ ۸ ج‍ل‍س‍ه‌، ض‍م‍ن‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ت‍غ‍ی‍ر م‍س‍ت‍ق‍ل‌ ی‍ع‍ن‍ی‌، آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ از پ‍ی‍ش‌آزم‍ون‌ و پ‍س‌آزم‍ون‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ن‍م‍ون‍ م‍دن‍ظر پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ در دس‍ت‍رس‌، از م‍ی‍ان‌ ه‍م‍س‍ران‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ م‍رد ان‍ت‍خ‍اب‌ و ب‍ه‌طور ت‍ص‍ادف‍ی‌، در دو گ‍روه‌ آزم‍ای‍ش‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د. ای‍ن‌ گ‍روه‌، درح‍ال‍ س‍م‌زدای‍ی‌ و ب‍ازت‍وان‍ی‌ ب‍ودن‍د و در م‍ق‍طع‌ زم‍ان‍ی‌ ۸ م‍اه‌ از ف‍روردی‍ن‌ ت‍ا آب‍ان‌۱۳۸۸ ، در م‍رک‍ز ام‍ی‍د س‍ب‍ز ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍رج‌، ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ ب‍ودن‍د. ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از طرح‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ پ‍ی‍ش‌آزم‍ون‌ و پ‍س‌آزم‍ون‌ ب‍ا گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌، اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ روی‌ گ‍روه‌ آزم‍ای‍ش‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ش‍د. ب‍ه‌م‍ن‍ظور ج‍م‍ع‌آوری‌ داده‌ه‍ا، از پ‍رس‍ش‌ن‍ام‍ ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واده‌ ((FAD اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ا: ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ا ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ده‍د آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ه‌ زن‍ان‌ دارای‌ ه‍م‍س‍ر م‍ع‍ت‍اد، پ‍اس‍خ‌گ‍وی‍ی‌ ع‍اطف‍ی‌، ه‍م‍راه‍ی‌ ع‍اطف‍ی‌، ک‍ن‍ت‍رل‌ رف‍ت‍ار و ح‍ل‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ را ب‍ه‌طور م‍ع‍ن‍اداری‌ اف‍زای‍ش‌ داده‌ درح‍ال‍ی‌ک‍ه‌ در ج‍ن‍ب‍ دی‍گ‍ر ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واده‌ )ارت‍ب‍اط و ن‍ق‍ش‌( ت‍أث‍ی‍ر م‍ع‍ن‍اداری‌ ن‍داش‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. ن‍ت‍ای‍ج‌: ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍ررس‍ی‌ ح‍اض‍ر ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ده‍د ب‍ا طراح‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ طولان‍ی‌م‍دت‌ ب‍ه‌م‍ن‍ظور آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ه‌ زن‍ان‌ دارای‌ ه‍م‍س‍ر م‍ع‍ت‍اد و ش‍وه‍ران‍ش‍ان‌ و م‍داخ‍ل‍ م‍ددک‍اری‌ در خ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ ای‍ش‍ان‌، م‍ی‌ت‍وان‌ ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واد آن‍ان‌ را اف‍زای‍ش‌ داد. ک‍ل‍ی‍دواژه‌ه‍ا: زن‍ان‌ دارای‌ ه‍م‍س‍ر م‍ع‍ت‍اد، ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واده‌، م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌Abestract Objective: .
سال تحصیل : ۱۳۸۹
محل تحصیل : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌                                         متن کامل

 

دانشگاه علوم بهزیستی ...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences