آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1769 | کل بازدید : 522506 
چهارشنبه ٠٢ اسفند ١٣٩٦
 

 

عنوان : ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ر ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واده‌ زن‍ان‌ دارای‌ ه‍م‍س‍ر م‍ع‍ت‍اد
شماره مدرک : ۲پ‌
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
رشته تحصیلی : م‍ددک‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
مقطع تحصیلی : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
پدیدآورنده : پ‍ورق‍اس‍م‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌
استاد راهنما : م‍ص‍طف‍ی‌ اق‍ل‍ی‍م‍ا
استاد مشاور : غ‍ن‍چ‍ه‌ راه‍ب‌، ح‍س‍ن‌ رف‍ی‍ع‍ی‌
تعداد صفحات : ۱۹۲ص‌
چکیده : اع‍ت‍ی‍اد از پ‍دی‍ده‌ه‍ای‌ ش‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ آث‍ار آن‌ ب‍ر خ‍ان‍واده‌، ب‍س‍ی‍ار زی‍ان‌ب‍ار ب‍وده‌ و ن‍م‍ی‌ت‍وان‌ از اخ‍ت‍لال‍ی‌ ک‍ه‌ در ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واده‌ ب‍ه‌وج‍ود م‍ی‌آورد، ص‍رف‍ن‍ظر ک‍رد. ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ن‍ی‍ز ت‍أث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ را ب‍ر ب‍ه‍ب‍ود ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واد زن‍ان‌ دارای‌ ه‍م‍س‍ر م‍ع‍ت‍اد ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‌ک‍ن‍د. روش‌: ب‍ررس‍ی‌ ح‍اض‍ر پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ن‍ی‍م‍ه‌آزم‍ای‍ش‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ا دو گ‍روه‌ آزم‍ای‍ش‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌، ب‍ه‌م‍دت‌ ۸ ج‍ل‍س‍ه‌، ض‍م‍ن‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ت‍غ‍ی‍ر م‍س‍ت‍ق‍ل‌ ی‍ع‍ن‍ی‌، آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ از پ‍ی‍ش‌آزم‍ون‌ و پ‍س‌آزم‍ون‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ن‍م‍ون‍ م‍دن‍ظر پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ در دس‍ت‍رس‌، از م‍ی‍ان‌ ه‍م‍س‍ران‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ م‍رد ان‍ت‍خ‍اب‌ و ب‍ه‌طور ت‍ص‍ادف‍ی‌، در دو گ‍روه‌ آزم‍ای‍ش‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د. ای‍ن‌ گ‍روه‌، درح‍ال‍ س‍م‌زدای‍ی‌ و ب‍ازت‍وان‍ی‌ ب‍ودن‍د و در م‍ق‍طع‌ زم‍ان‍ی‌ ۸ م‍اه‌ از ف‍روردی‍ن‌ ت‍ا آب‍ان‌۱۳۸۸ ، در م‍رک‍ز ام‍ی‍د س‍ب‍ز ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍رج‌، ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ ب‍ودن‍د. ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از طرح‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ پ‍ی‍ش‌آزم‍ون‌ و پ‍س‌آزم‍ون‌ ب‍ا گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌، اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ روی‌ گ‍روه‌ آزم‍ای‍ش‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ش‍د. ب‍ه‌م‍ن‍ظور ج‍م‍ع‌آوری‌ داده‌ه‍ا، از پ‍رس‍ش‌ن‍ام‍ ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واده‌ ((FAD اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ا: ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ا ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ده‍د آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ه‌ زن‍ان‌ دارای‌ ه‍م‍س‍ر م‍ع‍ت‍اد، پ‍اس‍خ‌گ‍وی‍ی‌ ع‍اطف‍ی‌، ه‍م‍راه‍ی‌ ع‍اطف‍ی‌، ک‍ن‍ت‍رل‌ رف‍ت‍ار و ح‍ل‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ را ب‍ه‌طور م‍ع‍ن‍اداری‌ اف‍زای‍ش‌ داده‌ درح‍ال‍ی‌ک‍ه‌ در ج‍ن‍ب‍ دی‍گ‍ر ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واده‌ )ارت‍ب‍اط و ن‍ق‍ش‌( ت‍أث‍ی‍ر م‍ع‍ن‍اداری‌ ن‍داش‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. ن‍ت‍ای‍ج‌: ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍ررس‍ی‌ ح‍اض‍ر ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ده‍د ب‍ا طراح‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ طولان‍ی‌م‍دت‌ ب‍ه‌م‍ن‍ظور آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ه‌ زن‍ان‌ دارای‌ ه‍م‍س‍ر م‍ع‍ت‍اد و ش‍وه‍ران‍ش‍ان‌ و م‍داخ‍ل‍ م‍ددک‍اری‌ در خ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ ای‍ش‍ان‌، م‍ی‌ت‍وان‌ ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واد آن‍ان‌ را اف‍زای‍ش‌ داد. ک‍ل‍ی‍دواژه‌ه‍ا: زن‍ان‌ دارای‌ ه‍م‍س‍ر م‍ع‍ت‍اد، ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واده‌، م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌Abestract Objective: .
سال تحصیل : ۱۳۸۹
محل تحصیل : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌                                         متن کامل

آخرین اخبار
مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی
فرایند آموزشی بعد از دفاع از پروپوزال در مقطع دکتری
دانشجویان مقطع دکتری بعد از دفاع از پروپوزال در دفتر تحصیلات تکمیلی تا زمان دفاع نهایی موظف به ارائه گزارشات شش ماهه از پیشرفت مراحل پایان نامه هستند.
 ٠٩:٢٧ - 1396/11/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٣٨ - 1396/11/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
ثبت عنوان پروپوزال
ارائه رسید ثبت عنوان پروپوزال
.....
 ١٠:٠ - 1396/10/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
افتتاح سامانه (سراج)
آغاز به کار سامانه رصد آسیب های اجتماعی و تعیین کننده های آن (سراج)
در مراسمی با حضور وزیر رفاه، رئیس سازمان بهزیستی و رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سامانه رصد آسیب‌های اجتماعی و تعیین‌کننده‌های آن (سراج) رونمایی شد
 ٠٩:٢٣ - 1396/10/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
دفاع پایان نامه دانشجوی مقطع دکتری مددکاری اجتماعی
حضور دانشجویان مددکاری در کنگره 60 سال مددکاری اجتماعی در ایران
کنگره بین المللی 60 سال مددکاری اجتماعی در ایران
دانشگاه علوم بهزیستی ...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences