آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1332 | کل بازدید : 465008 
چهارشنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٦
 

 

عنوان : ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ر ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واده‌ زن‍ان‌ دارای‌ ه‍م‍س‍ر م‍ع‍ت‍اد
شماره مدرک : ۲پ‌
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
رشته تحصیلی : م‍ددک‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
مقطع تحصیلی : ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
پدیدآورنده : پ‍ورق‍اس‍م‍ی‌، م‍رض‍ی‍ه‌
استاد راهنما : م‍ص‍طف‍ی‌ اق‍ل‍ی‍م‍ا
استاد مشاور : غ‍ن‍چ‍ه‌ راه‍ب‌، ح‍س‍ن‌ رف‍ی‍ع‍ی‌
تعداد صفحات : ۱۹۲ص‌
چکیده : اع‍ت‍ی‍اد از پ‍دی‍ده‌ه‍ای‌ ش‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ آث‍ار آن‌ ب‍ر خ‍ان‍واده‌، ب‍س‍ی‍ار زی‍ان‌ب‍ار ب‍وده‌ و ن‍م‍ی‌ت‍وان‌ از اخ‍ت‍لال‍ی‌ ک‍ه‌ در ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واده‌ ب‍ه‌وج‍ود م‍ی‌آورد، ص‍رف‍ن‍ظر ک‍رد. ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ن‍ی‍ز ت‍أث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ را ب‍ر ب‍ه‍ب‍ود ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واد زن‍ان‌ دارای‌ ه‍م‍س‍ر م‍ع‍ت‍اد ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‌ک‍ن‍د. روش‌: ب‍ررس‍ی‌ ح‍اض‍ر پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ن‍ی‍م‍ه‌آزم‍ای‍ش‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ا دو گ‍روه‌ آزم‍ای‍ش‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌، ب‍ه‌م‍دت‌ ۸ ج‍ل‍س‍ه‌، ض‍م‍ن‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ت‍غ‍ی‍ر م‍س‍ت‍ق‍ل‌ ی‍ع‍ن‍ی‌، آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ از پ‍ی‍ش‌آزم‍ون‌ و پ‍س‌آزم‍ون‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ن‍م‍ون‍ م‍دن‍ظر پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ در دس‍ت‍رس‌، از م‍ی‍ان‌ ه‍م‍س‍ران‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ م‍رد ان‍ت‍خ‍اب‌ و ب‍ه‌طور ت‍ص‍ادف‍ی‌، در دو گ‍روه‌ آزم‍ای‍ش‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د. ای‍ن‌ گ‍روه‌، درح‍ال‍ س‍م‌زدای‍ی‌ و ب‍ازت‍وان‍ی‌ ب‍ودن‍د و در م‍ق‍طع‌ زم‍ان‍ی‌ ۸ م‍اه‌ از ف‍روردی‍ن‌ ت‍ا آب‍ان‌۱۳۸۸ ، در م‍رک‍ز ام‍ی‍د س‍ب‍ز ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍رج‌، ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ ب‍ودن‍د. ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از طرح‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ پ‍ی‍ش‌آزم‍ون‌ و پ‍س‌آزم‍ون‌ ب‍ا گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌، اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ روی‌ گ‍روه‌ آزم‍ای‍ش‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ش‍د. ب‍ه‌م‍ن‍ظور ج‍م‍ع‌آوری‌ داده‌ه‍ا، از پ‍رس‍ش‌ن‍ام‍ ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واده‌ ((FAD اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ا: ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ا ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ده‍د آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ه‌ زن‍ان‌ دارای‌ ه‍م‍س‍ر م‍ع‍ت‍اد، پ‍اس‍خ‌گ‍وی‍ی‌ ع‍اطف‍ی‌، ه‍م‍راه‍ی‌ ع‍اطف‍ی‌، ک‍ن‍ت‍رل‌ رف‍ت‍ار و ح‍ل‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ را ب‍ه‌طور م‍ع‍ن‍اداری‌ اف‍زای‍ش‌ داده‌ درح‍ال‍ی‌ک‍ه‌ در ج‍ن‍ب‍ دی‍گ‍ر ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واده‌ )ارت‍ب‍اط و ن‍ق‍ش‌( ت‍أث‍ی‍ر م‍ع‍ن‍اداری‌ ن‍داش‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. ن‍ت‍ای‍ج‌: ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍ررس‍ی‌ ح‍اض‍ر ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ده‍د ب‍ا طراح‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ طولان‍ی‌م‍دت‌ ب‍ه‌م‍ن‍ظور آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ه‌ زن‍ان‌ دارای‌ ه‍م‍س‍ر م‍ع‍ت‍اد و ش‍وه‍ران‍ش‍ان‌ و م‍داخ‍ل‍ م‍ددک‍اری‌ در خ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ ای‍ش‍ان‌، م‍ی‌ت‍وان‌ ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واد آن‍ان‌ را اف‍زای‍ش‌ داد. ک‍ل‍ی‍دواژه‌ه‍ا: زن‍ان‌ دارای‌ ه‍م‍س‍ر م‍ع‍ت‍اد، ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واده‌، م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌Abestract Objective: .
سال تحصیل : ۱۳۸۹
محل تحصیل : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌                                         متن کامل

آخرین اخبار
برنامه هفتگی کلاسهای دانشجویان مددکاری اجتماعی دانشگاه اعلام شد
برنامه هفتگی کلاسهای دانشجویان مقاطع مختلف رشته مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اعلام شد.
 ١٠:٣٧ - 1396/06/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
سخنگوی وزارت بهداشت تصریح کرد:
معتادان را باید به مصرف شبه مخدرها سوق دهیم
سخنگوی وزارت بهداشت تصریح کرد: باید بتوانیم افراد معتاد را به مصرف داروها و مواد شبه مخدری که آسیب کمتری هم به آن افراد و هم به جامعه وارد می‌کند، سوق دهیم و آنها را از مصرف کننده مواد مخدر تزریقی به مصرف کننده مواد مخدر خوراکی تبدیل کنیم تا امکان ابتلا به بیماری‌های عفونی مانند ایدز و هپاتیت در جامعه کاهش یابد.
 ١٧:٢٢ - 1396/05/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه دانشجویان دکتری با خانم دکتر سجادی
صبح امروز دانشجویان دکتری مددکاری اجتماعی دانشگاه با خانم دکتر سجادی، مدیر جدید گروه دیدار کردند. در این جلسه دغدغه های دانشجویان بیان شد و انتظارات مدیریت جدید گروه نیز مطرح گردید.
 ١٨:٥٧ - 1396/05/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه مدیر جدید گروه با دانشجویان دکتری مددکاری اجتماعی سه شنبه صبح برگزار می شود
مدیر جدید گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه، مطابق اعلام قبلی با دانشجویان دوره دکتری جلسه خواهد داشت. حضور کلیه دانشجویان دکتری در این جلسه الزامی است.
 ٠٩:٤٣ - 1396/05/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
خانم دکتر سجادی مدیر گروه مددکاری اجتماعی شد
مصاحبه برگزیدگان دکتری برگزار شد
الگوی مصرف مواد مخدر در دهه اخیر 4 بار تغییر کرد
دانشگاه علوم بهزیستی ...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences