نام و نام خانوادگی مشخصات

مدیر گروه: دکتر ملیحه عرشی


استادیار

رزومه

شماره تلفن: 71732874- 021

ایمیل: ma.arshi@uswr.ac.ir 


دکتر فردین علی پور: دکتری مددکاری اجتماعی


استادیار

شماره تلفن: 71732868 - 021

ایمیل: barbod Alipour@gmail.com


رزومه

 

دکتر حمیرا سجادی (عضو نیمه وقت گروه)

دکتری پزشکی اجتماعی

استادیار

شماره تلفن: 22180064 - 021

 

رزومه


 

 

دکتر غنچه راهب: دکتری روانشناسی تربیتی

دانشیار

شماره تلفن: 71732869- 021

ایمیل: ghraheb@gmail.com

رزومه


 

 

آقای رمضانعلی قادری ثانویه: کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی

مربی

شماره تلفن: 71732868 - 021

ایمیل:ramezanali.ghaderi1@gmail.com 

رزومه


 

 

دکتر معصومه معارف وند: دکتری مددکاری اجتماعی

استادیار

شماره تلفن: 71732869 - 021

ایمیل:  ma.maarefvand@uswr.ac.ir 

رزومه 

 

دکتر سید محمدحسین جوادی

دکتری مددکاری اجتماعی

استادیار

شماره تلفن: 71732870 - 021

ایمیل:javadismh4@gmail.com

رزومه
دکتر حسن رفیعی: دکترای روانپزشکی

عضو نیمه وقت گروه

رزومه

دکتر مروئه وامقی

(عضو نیمه وقت گروه)
 

روانپزشک

استادیار

مرکز مدیریت تحقیقات رفاه اجتماعی

رزومه:

                    دکتر لیلا استاد هاشمی

  


دکتری مددکاری اجتماعی

استادیار

تلفن: 71732871-021

ایمیل: lostadhashemi2@gmail.com

رزومه:

 

دانشگاه علوم بهزیستی ...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences