برنامه کارشناسی ارشد

   برنامه ترم اول

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

تاریخ تولد

رشته دوره کارشناسی

رشته دوره کارشناسی ارشد

سال ورود

وضعیت تاهل

وضعیت اشتغال

وضعیت نظام وظیفه

استاد مشاور دوره

استاد راهنمای دوره

تلفن ثابت

تلفن همراه

پست الکترونیکی

 

برنامه هاي آموزشي دوره كارشناسي ارشد رشته مددكاري اجتماعي (در 3 نيمسال تحصيلي)

ترم اول

كد

عنوان درس

تعداد واحد

جمع واحد

نمره

پيشنياز

نظري

عملي

كارورزي

18

اصول و مبانی توانبخشی روانی و اجتماعی

2

-

-

2

 

-

19

زبان انگلیسی تخصصی مددکاری اجتماعی

2

-

-

2

 

-

14

روش های سرپرستی و مهارت اموزی در مددکاری اجتماعی

2

-

-

2

 

-

9

نظریه های مددکاری اجتماعی

2

-

-

2

 

-

22

روش شناسی پژوهش های کمی در مددکاری اجتماعی

1

1

-

2

 

-

 

جمع كل

9

1

-

10

 

-

 

ترم دوم

كد

عنوان درس

تعداد واحد

جمع واحد

نمره

پيشنياز

نظري

عملي

كارورزي

10

مددکاری اجتماعی در عرصه بهداشت و درمان

2

-

-

2

 

-

12

برنامه ریزی برای مداخلات اجتماعی

2

-

-

2

 

-

21

روش شناسی پژوهش های کیفی در مددکاری اجتماعی

1

1

-

2

 

برنامه ریزی برای مداخلات اجتماعی (کد12)

15

کارورزی روشهای سرپرستی ومهارت آموزی در مددکاری اجتماعی

-

-

1

1

 

-

11

سلامت روانی اجتماعی

2

-

-

2

 

-

 

جمع كل

7

1

1

9

 

-

 

ترم سوم

كد

عنوان درس

تعداد واحد

جمع واحد

نمره

پيشنياز

نظري

عملي

كارورزي

13

کارورزی برنامه ریزی برای مداخلات اجتماعی

-

-

2

2

 

-

17

تحلیل سیاست ها و اسیب های اجتماعی

2

-

-

2

 

روش های سرپرستی مهارت آموزی در مددکاری اجتماعی (کد14)

16

سمینار و تحلیل مداخلات عملی مددکاری اجتماعی

1

1

-

2

 

-

20

مددکاری اجتماعی در حوادث و بلایا

1

-

-

1

 

-

23

تحقيق و رساله تحصيلي (پايان نامه)

-

4

-

4

 

-

 

جمع كل

4

5

2

11

 

-

 

ترم چهارم

كد

عنوان درس

تعداد واحد

جمع واحد

نمره

پيشنياز

نظري

عملي

كارورزي

23

پايان نامه

-

4

-

4

 

-

                       

 

دروس کمبود جبرانی دوره کارشناسی ارشد

دروس کمبود جبرانی

كد

عنوان درس

تعداد واحد

جمع واحد

نمره

پيشنياز

نظري

عملي

كارورزي

1

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

5/0

5/0

-

1

 

-

2

روش های مددکاری اجتماعی فردی 1 و2

3

-

-

3

 

-

3

اصول و فنون مشاوره و مصاحبه در مددکاری اجتماعی

2

-

-

2

 

-

4

کارآموزی مددکاری اجتماعی فردی 1 و 2

-

-

4

4

 

-

5

روش های مددکاری اجتماعی گروهی 1 و 2

3

-

-

3

 

-

6

کارآموزی مددکاری اجتماعی گروهی 1 و 2

-

-

4

4

 

-

7

روش های مددکاری اجتماعی جامعه ای

2

-

-

2

 

-

8

کارآموزی مددکاری اجتماعی جامعه ای

-

-

4

4

 

 

جمع

5/10

5/0

12

23

 

 

 

دروس اختصاصی اختیاری:

(دانشجو می بایست دو واحد از دروس ذیل را متناسب با موضوع پایان نامه مورد نظر و موافقت استاد راهنما و شورای تحصیلات تکمیلی بگذراند)

 

دروس اختیاری

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد

جمع واحد

نمره

پيشنياز

 

نظري

عملي

كارورزي

 

24

اصول و مبانی مداخلات مددکاری اجتماعی با سالمندان

1

-

-

1

 

-

 

25

اصول و مبانی مداخلات مددکاری اجتماعی با افراد HIV/AIDS

1

-

-

1

 

 

 

26

اصول و مبانی مداخلات مددکاری اجتماعی در اعتیاد

1

-

-

1

 

-

 

27

اصول و مبانی مداخلات مددکاری اجتماعی با کودکان

1

-

-

1

 

-

 

28

همه گیر شناسی اجتماعی

2

-

-

2

 

-

 

جمع كل

6

 

 

 

 

 

   برنامه ترم اول

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

تاریخ تولد

رشته دوره کارشناسی

رشته دوره کارشناسی ارشد

سال ورود

وضعیت تاهل

وضعیت اشتغال

وضعیت نظام وظیفه

استاد مشاور دوره

استاد راهنمای دوره

تلفن ثابت

تلفن همراه

پست الکترونیکی

 

برنامه هاي آموزشي دوره كارشناسي ارشد رشته مددكاري اجتماعي (در 3 نيمسال تحصيلي)

ترم اول

كد

عنوان درس

تعداد واحد

جمع واحد

نمره

پيشنياز

نظري

عملي

كارورزي

18

اصول و مبانی توانبخشی روانی و اجتماعی

2

-

-

2

 

-

19

زبان انگلیسی تخصصی مددکاری اجتماعی

2

-

-

2

 

-

14

روش های سرپرستی و مهارت اموزی در مددکاری اجتماعی

2

-

-

2

 

-

9

نظریه های مددکاری اجتماعی

2

-

-

2

 

-

22

روش شناسی پژوهش های کمی در مددکاری اجتماعی

1

1

-

2

 

-

 

جمع كل

9

1

-

10

 

-

 

ترم دوم

كد

عنوان درس

تعداد واحد

جمع واحد

نمره

پيشنياز

نظري

عملي

كارورزي

10

مددکاری اجتماعی در عرصه بهداشت و درمان

2

-

-

2

 

-

12

برنامه ریزی برای مداخلات اجتماعی

2

-

-

2

 

-

21

روش شناسی پژوهش های کیفی در مددکاری اجتماعی

1

1

-

2

 

برنامه ریزی برای مداخلات اجتماعی (کد12)

15

کارورزی روشهای سرپرستی ومهارت آموزی در مددکاری اجتماعی

-

-

1

1

 

-

11

سلامت روانی اجتماعی

2

-

-

2

 

-

 

جمع كل

7

1

1

9

 

-

 

ترم سوم

كد

عنوان درس

تعداد واحد

جمع واحد

نمره

پيشنياز

نظري

عملي

كارورزي

13

کارورزی برنامه ریزی برای مداخلات اجتماعی

-

-

2

2

 

-

17

تحلیل سیاست ها و اسیب های اجتماعی

2

-

-

2

 

روش های سرپرستی مهارت آموزی در مددکاری اجتماعی (کد14)

16

سمینار و تحلیل مداخلات عملی مددکاری اجتماعی

1

1

-

2

 

-

20

مددکاری اجتماعی در حوادث و بلایا

1

-

-

1

 

-

23

تحقيق و رساله تحصيلي (پايان نامه)

-

4

-

4

 

-

 

جمع كل

4

5

2

11

 

-

 

ترم چهارم

كد

عنوان درس

تعداد واحد

جمع واحد

نمره

پيشنياز

نظري

عملي

كارورزي

23

پايان نامه

-

4

-

4

 

-

                       

 

دروس کمبود جبرانی دوره کارشناسی ارشد

دروس کمبود جبرانی

كد

عنوان درس

تعداد واحد

جمع واحد

نمره

پيشنياز

نظري

عملي

كارورزي

1

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

5/0

5/0

-

1

 

-

2

روش های مددکاری اجتماعی فردی 1 و2

3

-

-

3

 

-

3

اصول و فنون مشاوره و مصاحبه در مددکاری اجتماعی

2

-

-

2

 

-

4

کارآموزی مددکاری اجتماعی فردی 1 و 2

-

-

4

4

 

-

5

روش های مددکاری اجتماعی گروهی 1 و 2

3

-

-

3

 

-

6

کارآموزی مددکاری اجتماعی گروهی 1 و 2

-

-

4

4

 

-

7

روش های مددکاری اجتماعی جامعه ای

2

-

-

2

 

-

8

کارآموزی مددکاری اجتماعی جامعه ای

-

-

4

4

 

 

جمع

5/10

5/0

12

23

 

 

 

دروس اختصاصی اختیاری:

(دانشجو می بایست دو واحد از دروس ذیل را متناسب با موضوع پایان نامه مورد نظر و موافقت استاد راهنما و شورای تحصیلات تکمیلی بگذراند)

 

دروس اختیاری

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد

جمع واحد

نمره

پيشنياز

 

نظري

عملي

كارورزي

 

24

اصول و مبانی مداخلات مددکاری اجتماعی با سالمندان

1

-

-

1

 

-

 

25

اصول و مبانی مداخلات مددکاری اجتماعی با افراد HIV/AIDS

1

-

-

1

 

 

 

26

اصول و مبانی مداخلات مددکاری اجتماعی در اعتیاد

1

-

-

1

 

-

 

27

اصول و مبانی مداخلات مددکاری اجتماعی با کودکان

1

-

-

1

 

-

 

28

همه گیر شناسی اجتماعی

2

-

-

2

 

-

 

جمع كل

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

دانشگاه علوم بهزیستی ...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences