برنامه ترمی دکتری

 

برنامه هاي آموزشي دوره دکتری رشته مددكاري اجتماعي (در 3 نيمسال تحصيلي)

ترم اول

كد

عنوان درس

تعداد واحد

جمع واحد

نمره

پيشنياز

نظري

عملي

كارورزي

697005

مدل و نظریه های نوین رفاه اجتماعی

2

-

-

2

 

-

697001

تجزیه  و تحلیل مسائل اجتماعی ایران 

2

1

-

3

 

-

697003

نظریه های نوین مدیریت برنامه ریزی و خط مشی سازی

3

-

-

3

 

-

697010

روش های آماری در تحلیل مسائل اجتماعی و طرح پژوهش پیشرفته

2

-

-

2

 

-

 

جمع كل

9

1

-

10

 

-

 

ترم دوم

كد

عنوان درس

تعداد واحد

جمع واحد

نمره

پيشنياز

نظري

عملي

كارورزي

697008

طراحی روش های تحقیق پیشرفته در مددکاری اجتماعی و رفاه اجتماعی

1

1

-

2

 

-

697007

برنامه ریزی اجتماعی برای حفظ و ارتقای سلامت  خانواده

2

1

-

3

 

-

694012

طراحی الگوهای نوین آسیب شناسی اجتماعی

2

1

-

3

 

-

697009

روش  های تحقیق کیفی پیشرفته

2

-

-

2

 

-

جمع كل

7

3

-

10

 

-

 

ترم سوم

كد

عنوان درس

تعداد واحد

جمع واحد

نمره

پيشنياز

نظري

عملي

كارورزي

697013

طراحی الگوهای عملی ارائه خدمات به آسیب دیدگان حسی، حرکتی، جسمی و بیماران خاص

2

1

-

3

 

-

697011

نقد نظریه ها و الگوهای مداخله در مددکاری اجتماعی

2

-

-

2

 

-

697008

نظریه های رفتار انسانی و روش های نوین تعلیم و تربیت در مددکاری اجتما عی

2

-

-

2

 

-

 

جمع كل

6

1

-

7

 

-

دروس اختیاری دوره دکتری

دانشجویان باید یکی از دروس اختیاری ذیل مرتبط با پایان نامه را در ترم 3 با موافقت گروه انتخاب کنند.

 

تحلیل سیاست های اجتماعی با تأکید بر خانواده

 

3

-

-

3

 

اختیاری

 

روش های ارزیابی سازمان ها و نهادهای اجتماعی

3

-

-

3

 

اختیاری

 

روش های شاخص سازی در آسیب های اجتماعی

3

-

-

3

 

اختیاری

 

ترم چهارم

كد

عنوان درس

تعداد واحد

جمع واحد

 

پيشنياز

نظري

عملي

كارورزي

 

پایانه نامه

-

20

-

20

 

-

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

دانشگاه علوم بهزیستی ...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences