کارگاههای برگزار شده ویژه دانشجویان مددکاری اجتماعی

- نحوه انتخاب موضوع یژوهش (گروه با همکاری انجمن علمی مددکاری اجتماعی)

- مردمنگاری تصویری (گروه با همکاری انجمن علمی مددکاری اجتماعی)

-

 

دانشگاه علوم بهزیستی ...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences