نام و نام خانوادگی مشخصات
دکتر ملیحه عرشی
مدیر گروه
استادیار

رزومه

شماره تلفن: 71732874- 021

ایمیل: ma.arshi@uswr.ac.irدکتر فردین علی پور  
دکتری مددکاری اجتماعی
استادیار

شماره تلفن: 71732868 - 021

ایمیل: barbod Alipour@gmail.com


رزومه

دکتر حمیرا سجادی

عضو نیمه وقت گروه

 

دکتری پزشکی اجتماعی

استادیار

شماره تلفن: 22180064 - 021

 

رزومه


دکتر غنچه راهب

دکتری روانشناسی تربیتی

استادیار

شماره تلفن: 71732869- 021

ایمیل: ghraheb@gmail.com

رزومه


آقای رمضانعلی قادری

کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی

مربی

شماره تلفن: 71732868 - 021

ایمیل:ramezanali.ghaderi1@gmail.com 

رزومه


دکتر معصومه معارف وند

دکتری مددکاری اجتماعی

استادیار

شماره تلفن: 71732869 - 021

ایمیل:  ma.maarefvand@uswr.ac.ir 

رزومهدکتر سید محمد حسین جوادی


دکتری مددکاری اجتماعی

استادیار

شماره تلفن: 71732870 - 021

ایمیل:javadismh4@gmail.com

رزومه

دکتر حسن رفیعی (عضو نیمه وقت)


 متخصص روانپزشکی
استادیار

رزومه
دکتر مروئه وامقی
 

روانپزشک

استادیار

مرکز مدیریت تحقیقات رفاه اجتماعی

رزومه:

                    دکتر لیلا استاد هاشمی

  


دکتری مددکاری اجتماعی

استادیار

تلفن: 71732871-021

ایمیل: lostadhashemi2@gmail.com

رزومه:

 

دانشگاه علوم بهزیستی ...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences