دانلود برنامه هفتگی ترم پاییزه سال تحصیلی 96-97

 

ترم اول دکتری

 

ترم سوم دکتری

 

ترم چهارم دکتری


 

 

 

 

 

 

 


 

دانشگاه علوم بهزیستی ...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences