پوریا صرامی-  فردین علی‌پور

 
 
جامعه شناسان
 
 
 1390
 
 
 978-600-5999-89-1
 
 7000
زیستن با ترس؛ درک و مقابله با اضطراب ایساک مارکس مهرنوش خشنودی فر، فلور گردی، فرانک تفرشی، ملیحه عرشی کلام شیدا 1384   3000
 

دانشگاه علوم بهزیستی ...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزیخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences