ارتقاء و توسعه دانش مددکاری اجتماعی از طریق بالا بردن سطح آموزش و پرورش دانشجویان، افزایش کمیت و کیفیت پژوهش­ها و بهره­گیری از دانش روز و تقویت حرفه مددکاری اجتماعی برای روبرو شدن با مسایل مختلف در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در راستا تحقق بهزیستی، سلامت و عدالت اجتماعی. همچنین تربیت مددکاران اجتماعی است که با تاکید خاص بر " قادر سازی " و بهره گرفتن از دانش تخصصی، مهارت­ها، اصول اخلاقی و ارزش­ها حرفه­ای افراد، گروه­ها و جامعه را در فرآیند حل مشکل و پیشگیری از آن تقویت کنند.


گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به عنوان یکی از مهمترین مراکز آموزش دانشگاهی این حرفه در کشور در پی آن است تا با به روزرسانی مستمر برنامه ها و محتوای آموزشی خود و تأکید بر دانش, مهارت و ارزشهای انسانی و گسترش ارتباطات علمی خود با نهادها و مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور مددکاران اجتماعی توانمند و خلاق را برای حوزه اجتماعی کشور تربیت نماید.

دانشگاه علوم بهزیستی ...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزیخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences