کاربر گرامی

پیشنهادات و انتقادات سازنده خود را بمنظور ارتقاء و پیشبرد فعالیت­های مرتبط با گروه آموزشی مددکاری اجتماعی با ما در میان بگذارید.
    

             social_work@uswr.ac.irایمیل گروه: 

   

تلفن تماس با گروه:  021-22180084 الی 92

داخلی مسئول دفتر گروه: 2874                      شماره تماس مستقیم: 71732874


داخلی کارشناس گروه: 2873                         شماره تماس مستقیم: 71732873

دانشگاه علوم بهزیستی ...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزیخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences