به منظور تسهیل در دسترسی محققین و دانشجویان محترم مددکاری اجتماعی لیست مجلات بین المللی معتبر حوزه مددکاری اجتماعی به این شرح در دسترس شما قرار می گیرد. این لیست طی فواصل مختلف به روز خواهد شد.

 

List of some international social work journals

approved by USWR Educational Department of Social Work

 

Social Work Abstracts


  https://www.ebscohost.com/academic/social-work-abstracts

 

Social Work In Education

 

http://www.tandfonline.com/toc/cswe20/current

 

Social Work In Health Care

 

http://www.tandfonline.com/toc/wshc20/current

 

Social Work Practice


http://www.tandfonline.com/toc/cjsw20/current

Qualitative Social Work

  http://qsw.sagepub.com/content/current

Social work

     http://sw.oxfordjournals.org/

Social Work Research   http://swr.oxfordjournals.org/

Social Work Research and Abstracts

      http://swra.oxfordjournals.org/

Journal of Social Work 

  http://jsw.sagepub.com/

British Journal of Social Work

http://bjsw.oxfordjournals.org/content/current

Clinical Social Work Journal

  http://link.springer.com/journal/10615

 

همچنین مجلات مددکاری اجتماعی  زیر به زبان فارسی و در گستره کشور ایران منتشر می شوند:

 

 

فصلنامه مددکاری اجتماعی

http://www.socialworkmag.ir/


پژوهشنامه مددکاری اجتماعی

http://rjsw.atu.ac.ir/

دانشگاه علوم بهزیستی ...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزیخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences