دکتر راهب   طراحی و آزمايش الگوی بهبود انگيزه آموختن بر اساس نظريه‌ی سازايی‌گری اجتماعی 1388
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 برای دانلود مقالات روی عنوان کلیک کنید.

نویسنده(گان) :                                                                      عنوان                                                                                     

دکتر راهب و همکاران (1388)            طراحی و آزمايش الگوی بهبود انگيزه آموختن بر اساس نظريه‌ی سازايی‌گری اجتماعی


ممیزی و همکاران (1390)       مهارت های اجتماعی: نقش آن در پیشگیری از مورد آزار قرار گرفتن نوجوانان


دکتر آقا بخشی (1388)               وضعيت زندگي زنان متهم به قتل شوهر (رويکرد مددکاري اجتماعي)    

  

دکتر راهب، و همکاران (1388)    تاثیر روانی- اجتماعی کودک آزاری و نقش پلیس در پیشگیری از بروز آن   

 

دکتر یحیی زاده (1388)        بررسي تشابهات و تفاوتها بين رشته مددکاري اجتماعي، روان شناسي باليني و مشاوره    

 

دکتر اللهیاری (1388)    پيشگيري از وقوع جرم با رويکرد مددکاري اجتماعي                       

 

دکتر  معارف وند  (1389)  كارورزي يادگيرنده محور؛ تطبيق روشهای نوین يادگيري و آموزش در مددکاری اجتماعی


ساره ابری و همکاران (1390)     مقايسه رشد اجتماعي كودكان 3 تا 6 سال برخوردار و محروم از خدمات روستامهدها 


موسوی چلک (1389)        اورژانس اجتماعي و نقش آن در پيشگيري از وقوع جرم      

 

صابری (-)        استانداردهاي فعاليت مددكاري اجتماعي در كار با معتادان        

                  

دکتر مرتضی منادی      روش کیفی و نظریه سازی


دکتر عابدی و شواخی   مقایسه روش‌شنا سی پژوهش کمّی وکیفی در علوم رفتاری  

دانشگاه علوم بهزیستی ...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزیخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences