کارگاههای برگزار شده ویژه سازمان های مرتبط

- نقش های تخصصی مددکاری اجتماعی در مراکز مشاوره دانشجویی (وزارت ، تحقیقات و فناوری) (گروه با همکاری انجمن علمی مددکاری اجتماعی)

- حمایت روانی اجتماعی در شرایط بحرانی ناشی از بروز حوادث طبیعی(جمعیت هلال احمر) (گروه با همکاری انجمن علمی مددکاری اجتماعی)

- بازاریابی اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور) (گروه آموزشی مددکاری اجتماعی با همکاری گروه مدیریت رفاه اجتماعی)

دانشگاه علوم بهزیستی ...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزیخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences