نام و نام خانوادگی شماره تلفن و ایمیل

زهرا نظری

Mina07n@yahoo.com

ایوب محمدی

Ayoubmohammady68@gmail.com

سید آرمان مرتضایی

armanmortezaee@yahoo.com

سید محمد سجادی نیاز

Sajadi_m1992@yahoo.com

عطیه آرام

A_aram1371@yahoo.com

سیما علیزاده

S_alizade71@yahoo.com

پری ورمقانی

p.varmaghani123@gmail.com

ساجده صادقی

Sadeghi.7268@gmail.com

مصطفی مردانی

mostafamardani@yahoo.com

مریم لطیفیان

Majan202020@yahoo.com

مریم سیرجانی

Maryamsirjani83@yahoo.com

زهرا کاویان

Raoof_mina@yahoo.com

حکیمه پاشازاده

Pashazade.h1994@gmail.com

فروغ الیاسی

Foroogh_banoo@yahoo.com

ناهید جباری

jabarinahid@yahoo.com

طیب پالوش

tayeb.palvash@gmail.com

 

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی ...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزیخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences