نام و نام خانوادگی


مشخصات

ملیحه خلوتی
تلفن: 02122180064

ایمیل:

رزومه

سارا نوروزی


 

تلفن: 02122180064

ایمیل:

رزومه


لیلا استادهاشمی


تلفن: 02122180064

ایمیل:

رزومه

نسرین بابائیان

تلفن: 02122180064

ایمیل:

رزومه


 

عطیه حاشیه باف


تلفن: 02122180064

ایمیل:

رزومه

نسیم فرمانی


 

تلفن: 02122180064

ایمیل:

رزومه


محمد باباپور


تلفن: 02122180064

ایمیل:

رزومه


فریبا ماهوتیتلفن: 02122180064

ایمیل: fmahooti@yahoo.com

رزومه


عباسعلی یزدانیتلفن: 02122180064

ایمیل:ab.yazdani@uswr.ac.ir

abbasayazdani@gmail.com

رزومه


 

سجاد سجادیتلفن: 02122180064

ایمیل:

s.sajadi15@yahoo.com

رزومه


وهاب علی نیا جنگلیتلفن: 02122180064

ایمیل:

رزومهایوب اسلامیان چراغبدال


تلفن: 02122180064

ایمیل: sw.eslami@gmail.com

رزومه


زهره سادات علوی شهری 

تلفن: 02122180064

ایمیل:

رزومه


مرضیه تکفلی


تلفن: 02122180064

ایمیل: marzieh.takaffoli@gmail.com

رزومه


فاطمه غلامی جم


 

تلفن: 02122180064

ایمیل: gholamijam@gmail.com

رزومهزهرا میرزایی


تلفن: 02122180064

ایمیل: zahramir1985@gmail.com 
زهرا سادات ترابی


تلفن: 02122180064

ایمیل: zs.torabi@gmail.com

رزومه


امیرمغنی باشی منصوریه


تلفن: 02122180064

ایمیل: amir.moghani@yahoo.com

رزومه


مرتضی دانایی فر


تلفن: 02122180064

ایمیل:

رزومه


محمد سبزی خوشنامی

 

تلفن: 02122180064

ایمیل: Mo.khoshnami@uswr.ac.ir 

رزومه

مریم ذبیحی

 

تلفن: 02122180084
ایمیل: M_zabihi_2005@yahoo.com

رزومه
 فرانک ایمانی

تلفن:02122180084


دانشگاه علوم بهزیستی ...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزیخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences