دکتر  ملیحه عرشی        (مدیر گروه)                                  
 درجه تحصيلي : دکتری مددکاری اجتماعی   

سمت فعلي :عضو هیات علمی گروه مددکاری اجتماعی

 

شماره های تماس: 02171732874

تهران خ اوین بلوار دانشجو انتهای خ کودکیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گروه مددکاری اجتماعی

دانشگاه علوم بهزیستی ...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزیخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences