به نام خدا

تاریخچه گروه مددکاری اجتماعی

 

 

پس از تاسیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال 1370 و با توجه به افزایش مسائل اجتماعی و نیاز به متخصصین در این زمینه، ایجاد رشته مددکاری اجتماعی جزء اهداف اصلی دانشگاه قرار گرفت و کارشناسی این رشته در تاریخ 4/7/1372 مصوب گردید. 

در سال 1373 اولین دوره کارشناسی مددکاری اجتماعی از طریق آزمون سراسری دانشجو پذیرفت و در سال 1376 نیز کارشناسی ارشد این رشته مصوب شد و از طریق آزمون سراسری گروه پزشکی دایر گردید.

در نهایت با توجه به نیاز کشور در سطح کلان و رسیدگی مددکاران اجتماعی به امور برنامه ریزی، آموزش و مشاوره در زمینه های مسائل اجتماعی و نیاز مبرم به دکتری مددکاری اجتماعی، طرح دکتری این رشته تنظیم گردید و پس از تصویب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، اولین دوره دکتری مددکاری اجتماعی از سال 1384 در این دانشگاه دایر شد.

ادامه...


در تاریخ 23 ساله گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه اساتید معتبری به تدریس و آموزش دانشجویان این حرفه همت گماردند که برخی از آنها عبارتند از:

 

مرحوم علی اصغر پاکدل سلطانی

 

دکتر علی حاج یوسفی

 


دکتر مصطفی اقلیما

 

 

دکتر حبیب آقابخشی

 


آقای حسین حاج بابائی

 

............

آقای میرکیهان مدیرزاده

 

 

دکتر امیرمحمود حریرچی

 

 

دکتر حسین فکرآزاد

 

.........

آقای حسین عاملی رضایی

 

 

دکتر سید هادی معتمدی

 


دانشگاه علوم بهزیستی ...معاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمعاونت دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزیخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences